Porada prawna

Własność intelektualna

Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, do zawartości tej strony internetowej, teksty, obrazy, nagrania audio, animacje itp., a także jej projekt graficzny i kod źródłowy przysługują DOMINION. W związku z tym zwielokrotnianie, utrwalanie, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonywanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie ww. utworów, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody DOMINION, stanowi naruszenie praw autorskich DOMINION.

Treść i linki na stronie

DOMINION nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie zawartości naszej strony internetowej. odpowiedzialność osoby, która uzyskuje do niej dostęp lub z niej korzysta.

Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pomocą łączy znajdujących się na tej stronie internetowej.

Aktualizacja i modyfikacja serwisu

DOMINION zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, zarówno informacji zawartych na tej stronie internetowej, jak też jej konfiguracji i sposobu prezentacji, bez ponoszenia odpowiedzialności za dokonanie tych zmian lub usunięć..

Uwagi dotyczące aspektów technicznych

DOMINION nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku, problemów technicznych lub awarii sprzętu komputerowego występujących podczas połączenia z siecią Internet, jak również szkód, które są spowodowane przez osoby trzecie w wyniku bezprawnej ingerencji, na którą DOMINION nie ma wpływu.

DOMINION nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, które użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub braków w informacjach dostępnych na stronie, o ile informacje te pochodzą ze źródeł pozostających poza kontrolą DOMINION.